حوزه ریاست

تعداد بازدید:۱۰۳۰۹
   محمد رضا دهقانی فیروزآبادی    سرپرست
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-38303450   

 

     احمد خیرسته   مدیر دفتر رییس
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3030

 

     پوران دخت ضیاءالاسلامی    مدیر روابط عمومی
   ziaoleslami.jd@gmail.com    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3018

 

     آزاده عرفانیان    کارشناس روابط عمومی
   azaderfan90@gmail.com    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3014

 

 

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۱