معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

تعداد بازدید:۳۰

*معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

    سیدمحمد کاظمی     مشاور رئیس
    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد   
   دانشگاه یزد، ساختمان فجر    035-38302375       

 

 
 
 
آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳