معرفی حوزه ریاست

تعداد بازدید:۱۰۹۹۷

* حوزه ریاست سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

- ریاست سازمان

- اداره حوزه ریاست و روابط عمومی

- اداره حراست 

- تجاری سازی فنآوری و اشتغال دانش آموختگان

   محمد رضا دهقانی فیروز آبادی       رییس               
   dehghani.mr.jd@gmail.com   سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3030

-

     احمد خیرسته   مدیر دفتر رییس
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3030

-

   سیدجواد جبرئیل خادم    مدیر روابط عمومی
   jebreilkhadem@acecr.ac.ir    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3018

-

     آزاده عرفانیان    کارشناس روابط عمومی
   azaderfan90@gmail.com    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3014

 

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳