معاونت پژوهش و فنآوری سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

تعداد بازدید:۴۱

*معاونت پژوهش و فنآوری سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

         معاون پژوهش و فنآوری  
     سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         

 

*مدیر اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه پژوهش و فنآوری

     مهدی دهقان چالشتری     مدیر اداره
    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3002

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳