ریاست دانشگاه علم و هنر

تعداد بازدید:۶۷

*ریاست دانشگاه علم و هنر

   محمدحسین طالبی        رییس               
    talebi @ sau.ac.ir   دانشگاه علم و هنر              
   ساختمان کوثر، طبقه چهارم             035-38302181                           

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳