فرهنگی - آرشیو

جهاددانشگاهی، مصداق تحقق شعار «ما می‌توانیم» است
/جهاددانشگاهی نماد عبور از موانع یا باور توان ایرانی/

جهاددانشگاهی، مصداق تحقق شعار «ما می‌توانیم» است

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان یزد با اشاره به شعار امسال با عنوان «جهاددانشگاهی، نماد عبور از موانع با باور توان ایرانی»، اظهار کرد: این نهاد مصداق تحقق کامل شعار «ما می‌توانیم» است.

ادامه مطلب