فرهنگی - آرشیو

همکاری سازمان جهاددانشگاهی استان با سازمان فرهنگی شهرداری یزد افزایش می یابد

همکاری سازمان جهاددانشگاهی استان با سازمان فرهنگی شهرداری یزد افزایش می یابد

همکاری سازمان جهاددانشگاهی استان با سازمان فرهنگی شهرداری یزد افزایش می یابد رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد در دیدار با رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد بر افزایش تعاملات کاری این دو سازمان تاکید کرد.

ادامه مطلب