نشست خبرنگاران ایسنا با رییس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۷
نشست خبرنگاران ایسنا با رییس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
نشست خبرنگاران ایسنا با رییس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
نشست خبرنگاران ایسنا با رییس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
نشست خبرنگاران ایسنا با رییس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
نشست خبرنگاران ایسنا با رییس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
نشست خبرنگاران ایسنا با رییس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
نشست خبرنگاران ایسنا با رییس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد