مرحله استانی مسابقات دفاع سه دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی در یزد۱۲

مرحله استانی مسابقات دفاع سه دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی در یزد

مرحله استانی سومین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های...

/سلسله نشست های نویسنده خوانی /۸

/سلسله نشست های نویسنده خوانی /

نخستین نشست از سلسله نشست های نویسنده خوانی را معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی...

حضور خانه زیلو سازمان جهاددانشگاهی استان یزد در یازدهمین نمایشگاه صنایع دستی۹

حضور خانه زیلو سازمان جهاددانشگاهی استان یزد در یازدهمین نمایشگاه صنایع دستی

یازدهمین نمایشگاه صنایع دستی ایران و دومین نمایشگاه تخصصی زیلو، حصیر و...