اعضای مرکز رشد

تعداد بازدید:۱۷۰۳

 

محمد زارع   معاون فناوری مرکز
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   اشکذر- خیابان امام خمینی(ره)             03532727693   

 

 

محمد نظامی   کارشناس پذیرش مرکز
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   اشکذر- خیابان امام خمینی(ره)             03532727693   


 

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹