دیدار مدیر کل بحران استان و ریاست سازمان جهاددانشگاهی یزد