دیدار سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد با سرپرست و معاونین شعب بانک تجارت استان

۰۶ مهر ۱۳۹۹ ۸
دیدار سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد با سرپرست و معاونین شعب بانک تجارت استان
دیدار سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد با سرپرست و معاونین شعب بانک تجارت استان
دیدار سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد با سرپرست و معاونین شعب بانک تجارت استان
دیدار سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد با سرپرست و معاونین شعب بانک تجارت استان
دیدار سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد با سرپرست و معاونین شعب بانک تجارت استان
دیدار سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد با سرپرست و معاونین شعب بانک تجارت استان
دیدار سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد با سرپرست و معاونین شعب بانک تجارت استان
دیدار سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد با سرپرست و معاونین شعب بانک تجارت استان