مرکز رشد گیاهان دارویی

حضور ۹ واحد سازمانی جهاددانشگاهی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی

حضور ۹ واحد سازمانی جهاددانشگاهی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی

۹ واحد از واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی که در حوزه گیاهان دارویی فعالیت دارند در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی) حضور می یابد.

ادامه مطلب