اعضای دفتر تجاری سازی

تعداد بازدید:۲۸۲۱
    مدیر تجاری سازی و اشتغال
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   اشکذر- خیابان امام خمینی(ره)             03532727693   

 

    کارشناس
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   اشکذر- خیابان امام خمینی(ره)             03532727693   
آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۱