بازدید اعضای سازمان جهاددانشگاهی از آسایشگاه سالمندان