بازدید دکتر مسلمی از نمایشگاه دستاوردهای سازمان جهاددانشگاهی استان یزد