حضور در نشست هیئت امنا دانشگاه علم و هنر و بازدید از مرکز