دیدار و گفتگوی رئیس جهاددانشگاهی کشور با اعضای سازمان جهاددانشگاهی