ریاست

دکتر مهدی باصولی

رییس سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد

آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۳۸