ریاست

تعداد بازدید:۷۰۵۱

 

 

  

   فاطمه سعادت جو                           

    رییس               

            

   سازمان جهاددانشگاهی یزد 

    ساختمان امام علی، طبقه سوم،                       

       03538303450             

 

 

آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۴۰۰