ریاست

تعداد بازدید:۱۸۸۰
   مهدی باصولی    رئیس 
  basouli@acecr.ac.ir    سازمان جهاددانشگاهی یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم،     03538303450          


 

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۸