برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی

۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۸
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین دیوان محاسبات به همت معاونت آموزش جهاددانشگاهی