گزارش تصویری/ دیدار شهردار یزد با مسئولان جهاددانشگاهی یزد به مناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۹
گزارش تصویری/ دیدار شهردار یزد با مسئولان جهاددانشگاهی یزد به مناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی
گزارش تصویری/ دیدار شهردار یزد با مسئولان جهاددانشگاهی یزد به مناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی
گزارش تصویری/ دیدار شهردار یزد با مسئولان جهاددانشگاهی یزد به مناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی
گزارش تصویری/ دیدار شهردار یزد با مسئولان جهاددانشگاهی یزد به مناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی
گزارش تصویری/ دیدار شهردار یزد با مسئولان جهاددانشگاهی یزد به مناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی
گزارش تصویری/ دیدار شهردار یزد با مسئولان جهاددانشگاهی یزد به مناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی
گزارش تصویری/ دیدار شهردار یزد با مسئولان جهاددانشگاهی یزد به مناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی
گزارش تصویری/ دیدار شهردار یزد با مسئولان جهاددانشگاهی یزد به مناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی
گزارش تصویری/ دیدار شهردار یزد با مسئولان جهاددانشگاهی یزد به مناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی