با همکاری جهاددانشگاهی یزد گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو استان

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱
گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو
گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو
گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو
گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو
گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو
گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو
گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو
گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو
گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو
گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو
گردهمایی هنرمندان زیلو‌باف و ذینفعان خوشه زیلو