برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی،فناوری و فن بازار استان یزد