دیدار سرپرست جهاددانشگاهی یزد در جمع مدیران زن استان

۰۷ مهر ۱۳۹۹ ۷
دیدار سرپرست جهاددانشگاهی یزد در جمع مدیران زن استان
دیدار سرپرست جهاددانشگاهی یزد در جمع مدیران زن استان
دیدار سرپرست جهاددانشگاهی یزد در جمع مدیران زن استان
دیدار سرپرست جهاددانشگاهی یزد در جمع مدیران زن استان
دیدار سرپرست جهاددانشگاهی یزد در جمع مدیران زن استان
دیدار سرپرست جهاددانشگاهی یزد در جمع مدیران زن استان
دیدار سرپرست جهاددانشگاهی یزد در جمع مدیران زن استان