افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی یزد

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۹
افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی یزد
افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی یزد
افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی یزد
افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی یزد
افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی یزد
افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی یزد
افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی یزد
افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی یزد
افتتاح دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی یزد