برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد

۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱
برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد
برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد
برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد
برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد
برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد
برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد
برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد
برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد
برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد
برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد
برگزاری اولین دوره ارزیابی مدیران اجرایی استان در جهاددانشگاهی یزد