به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد طرح ضیافت اندیشه اساتید جهاددانشگاهی و علم هنر یزد برگزار شد

۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۰
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد طرح ضیافت اندیشه اساتید جهاددانشگاهی و علم هنر یزد برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد طرح ضیافت اندیشه اساتید جهاددانشگاهی و علم هنر یزد برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد طرح ضیافت اندیشه اساتید جهاددانشگاهی و علم هنر یزد برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد طرح ضیافت اندیشه اساتید جهاددانشگاهی و علم هنر یزد برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد طرح ضیافت اندیشه اساتید جهاددانشگاهی و علم هنر یزد برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد طرح ضیافت اندیشه اساتید جهاددانشگاهی و علم هنر یزد برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد طرح ضیافت اندیشه اساتید جهاددانشگاهی و علم هنر یزد برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد طرح ضیافت اندیشه اساتید جهاددانشگاهی و علم هنر یزد برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد طرح ضیافت اندیشه اساتید جهاددانشگاهی و علم هنر یزد برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد طرح ضیافت اندیشه اساتید جهاددانشگاهی و علم هنر یزد برگزار شد