با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ گزارش تصویری/سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)

۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۰
با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ گزارش تصویری/سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ گزارش تصویری/سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ گزارش تصویری/سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ گزارش تصویری/سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ گزارش تصویری/سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ گزارش تصویری/سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ گزارش تصویری/سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ گزارش تصویری/سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ گزارش تصویری/سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ گزارش تصویری/سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)