حضور سازمان جهاددانشگاهی یزد درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۹
حضور سازمان جهاددانشگاهی یزد درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
حضور سازمان جهاددانشگاهی یزد درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
حضور سازمان جهاددانشگاهی یزد درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
حضور سازمان جهاددانشگاهی یزد درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
حضور سازمان جهاددانشگاهی یزد درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
حضور سازمان جهاددانشگاهی یزد درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
حضور سازمان جهاددانشگاهی یزد درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
حضور سازمان جهاددانشگاهی یزد درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
حضور سازمان جهاددانشگاهی یزد درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد