اعضای مرکز رشد

تعداد بازدید:۳۱۳۹

 

مهدی دهقان چالشتری   معاون فناوری مرکز
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   اشکذر- خیابان امام خمینی(ره)             03532727693   

 

 

حمید رضا دادخواه   کارشناس پذیرش مرکز
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   اشکذر- خیابان امام خمینی(ره)             03532727693   


 

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۱