اعضای حوزه

تعداد بازدید:۱۵۷۱

 

*معاون آموزشی

احمد افروزیان

*مدیر اداره اجرایی و هماهنگی آموزش

محمد رضایی ندوشن

*مدیر اداره برنامه ریزی،نظارت و توسعه آموزش

سید جواد جبرئیل خادم

 *کارشناس اجرایی و پشتیبانی مراکز آموزش

محمدرضا زکی زاده قریه علی

*کارشناس آموزش

 حسین رحیمی بازی

*کارشناس مرکز آموزش های سازمانی

فرشته احمدی

*کارشناس ستادی حوزه آموزش

فهیمه اکرم زاده

*کارشناس اداره برنامه ریزی،نظارت و توسعه آموزش

مهدیه عالم زاده

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸