توسط جهاددانشگاهی یزد توزیع کارت ازمون عملی استخدامی مشاغل پیمانی آتش نشانی و معاینات پزشکی صورت گرفت

۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۸
دریافت کارت ازمون عملی استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی  و چکاپ پزشک
دریافت کارت ازمون عملی استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی  و چکاپ پزشک
دریافت کارت ازمون عملی استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی  و چکاپ پزشک
دریافت کارت ازمون عملی استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی  و چکاپ پزشک
دریافت کارت ازمون عملی استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی  و چکاپ پزشک
دریافت کارت ازمون عملی استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی  و چکاپ پزشک
دریافت کارت ازمون عملی استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی  و چکاپ پزشک
دریافت کارت ازمون عملی استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی  و چکاپ پزشک