/گزارش تصویری /کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان جهائئانشگاهی استان یزد

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰
'/گزارش تصویری /کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان
'/گزارش تصویری /کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان
'/گزارش تصویری /کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان
'/گزارش تصویری /کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان
'/گزارش تصویری /کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان
'/گزارش تصویری /کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان
'/گزارش تصویری /کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان
'/گزارش تصویری /کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان
'/گزارش تصویری /کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان
'/گزارش تصویری /کارگاه آشنایی با بوم مدل کسب و کار ویژه مدیران سازمان