بازدید مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد از سازمان جهاددانشگاهی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱
بازدید مدیرکل بهزیستی استان یزد دکتر جلیل عفتی از سازمان جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل بهزیستی استان یزد دکتر جلیل عفتی از سازمان جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل بهزیستی استان یزد دکتر جلیل عفتی از سازمان جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل بهزیستی استان یزد دکتر جلیل عفتی از سازمان جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل بهزیستی استان یزد دکتر جلیل عفتی از سازمان جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل بهزیستی استان یزد دکتر جلیل عفتی از سازمان جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل بهزیستی استان یزد دکتر جلیل عفتی از سازمان جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل بهزیستی استان یزد دکتر جلیل عفتی از سازمان جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل بهزیستی استان یزد دکتر جلیل عفتی از سازمان جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل بهزیستی استان یزد دکتر جلیل عفتی از سازمان جهاددانشگاهی
بازدید مدیرکل بهزیستی استان یزد دکتر جلیل عفتی از سازمان جهاددانشگاهی