اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد
اختتامیه مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در یزد