بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱
بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد
بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد
بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد
بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد
بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد
بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد
بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد
بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد
بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد
بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد
بازدید مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان از جهاددانشگاهی یزد