بازدید فرماندار و امام جمعه ابرکوه از خبرگزاری ایسنا منطقه یزد

۰۳ دی ۱۳۹۷ ۱۰
بازدید فرماندار و امام جمعه ابرکوه از خبرگزاری ایسنا
بازدید فرماندار و امام جمعه ابرکوه از خبرگزاری ایسنا
بازدید فرماندار و امام جمعه ابرکوه از خبرگزاری ایسنا
بازدید فرماندار و امام جمعه ابرکوه از خبرگزاری ایسنا
بازدید فرماندار و امام جمعه ابرکوه از خبرگزاری ایسنا
بازدید فرماندار و امام جمعه ابرکوه از خبرگزاری ایسنا
بازدید فرماندار و امام جمعه ابرکوه از خبرگزاری ایسنا
بازدید فرماندار و امام جمعه ابرکوه از خبرگزاری ایسنا
بازدید فرماندار و امام جمعه ابرکوه از خبرگزاری ایسنا
بازدید فرماندار و امام جمعه ابرکوه از خبرگزاری ایسنا