مسابقه تیراندازی آقایان و بانوان سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

۰۲ دی ۱۳۹۷ ۸
مسابقه تیراندازی آقایان و بانوان سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
مسابقه تیراندازی آقایان و بانوان سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
مسابقه تیراندازی آقایان و بانوان سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
مسابقه تیراندازی آقایان و بانوان سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
مسابقه تیراندازی آقایان و بانوان سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
مسابقه تیراندازی آقایان و بانوان سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
مسابقه تیراندازی آقایان و بانوان سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
مسابقه تیراندازی آقایان و بانوان سازمان جهاددانشگاهی استان یزد