/سلسله نشست های نویسنده خوانی /

۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۸

نخستین نشست از سلسله نشست های نویسنده خوانی را معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی یزد با همکاری دانشگاه یزد برگزار کرد

 
/سلسله نشست های نویسنده خوانی /
/سلسله نشست های نویسنده خوانی /
/سلسله نشست های نویسنده خوانی /
/سلسله نشست های نویسنده خوانی /
/سلسله نشست های نویسنده خوانی /
/سلسله نشست های نویسنده خوانی /
/سلسله نشست های نویسنده خوانی /
/سلسله نشست های نویسنده خوانی /