جلسه ریاست سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با مدیران پژوهشی سازمان

۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۶
جلسه ریاست سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با مدیران پژوهشی سازمان
جلسه ریاست سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با مدیران پژوهشی سازمان
جلسه ریاست سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با مدیران پژوهشی سازمان
جلسه ریاست سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با مدیران پژوهشی سازمان
جلسه ریاست سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با مدیران پژوهشی سازمان
جلسه ریاست سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با مدیران پژوهشی سازمان