بازدید فرماندار میبد از سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۷
بازدید فرماندار میبد از سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید فرماندار میبد از سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید فرماندار میبد از سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید فرماندار میبد از سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید فرماندار میبد از سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید فرماندار میبد از سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید فرماندار میبد از سازمان جهاددانشگاهی استان یزد