/با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)

۲۳ دی ۱۳۹۸ ۱۰
/با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
/با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
/با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
/با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
/با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
/با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
/با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
/با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
/با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)
/با همکاری سازمان جهاددانشگاهی و استانداری یزد برگزار شد/ سلسله نشست های گفتگوهای اجتماعی محور( طرح گام)