کارگاه فناورانه کاشت زعفران بدون خاک مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد

۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۰
کارگاه فناورانه کاشت زعفران بدون خاک مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد
کارگاه فناورانه کاشت زعفران بدون خاک مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد
کارگاه فناورانه کاشت زعفران بدون خاک مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد
کارگاه فناورانه کاشت زعفران بدون خاک مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد
کارگاه فناورانه کاشت زعفران بدون خاک مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد
کارگاه فناورانه کاشت زعفران بدون خاک مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد
کارگاه فناورانه کاشت زعفران بدون خاک مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد
کارگاه فناورانه کاشت زعفران بدون خاک مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد
کارگاه فناورانه کاشت زعفران بدون خاک مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد
کارگاه فناورانه کاشت زعفران بدون خاک مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد